Vilken toalett­lösning passar dig?

Det finns mycket att ta ställning till och att ta reda på när man ska välja toalett lösning

Kommunala bestämmelser


Alla kommuner har bestämmelser gällande hanteringen av latrin, urin, och urinblandat spolvatten från toaletter. Bestämmelserna kan variera mellan kommunerna, vilket beror på att varje kommun utgår från lokala miljöförhållanden.

Bestämmelserna om latriner tar sikte på att eventuella sjukdoms- alstrande bakterier inte sprids utanför toaletten eller latrinkomposten. Bestämmelserna innehåller därför krav på att botten ska vara tät och att materialet inte får spridas ut förrän minst tolv månader efter det att den sista påfyllningen skedde.

Urin får i regel spridas på växande gröda på den egna tomten, men det finns kommuner som inte tillåter att urin sprids. Vissa kommuner har krav på att tomten ska ha tillräcklig storlek för att urin ska få spridas.
Kontakta miljö- och hälsoskydds- förvaltningen,  eller motsvarande, i den kommun där toalettlösningen ska användas, så att du väljer ett alternativ som är accepterat av kommunen. Många kommuner har lagt ut sina bestämmelser på sin hemsida. 

Det är kommunens miljönämnd som bestämmer vad du får och inte får göra. När kommunen tar ställning till din ansökan om att få installera en ny toalettlösning, är deras utgångspunkter att lösningen:
  • ska klara av att leva upp till den skyddsnivå som gäller för platsen.
  • ska dimensioneras för fem helårsboende personer, även om det handlar om ett fritidshus.
  • ska kompletteras av någon form av behandling av ditt bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).
Tänk på att många kommuner redan har  dragit in  latrintömningen och att flera kommuner snart  kommer att göra detsamma. Kontrollera hur det ser ut i den kommun du ska installera toalettlösningen.

Tillgängligt utrymme/ tomtens lämplighet för infiltration


Finns det ett utrymme under eller några meter bort från toalettrummet ökar antalet möjliga lösningar. När en fastighet ska byggas eller byggas om är det därför viktigt att i ett så tidigt stadium som möjligt ta ställning till vilken lösning som ska användas.

Utrymmet under golvet kan användas som ett förmultningsrum eller för att samla avfallet i en latrintunna för latrinkompostering utomhus. Kontrollera att utrymmet räcker för den lösning du väljer.
​​​​​​​
Där urininfiltration är tillåten är faktorer så som markens lämplighet för infiltration samt avstånd till ytvatten, dricksvattentäkter och tomtgräns avgörande. För att kunna fastställa markens lämplighet och avstånd till grundvatten krävs ofta att prov- gropar grävs.

Komfort, hantering  och kostnad


WFundera över vilken komfort du vill ha. Kanske vill du ha det precis som hemma, eller nöjer du dig med ett enklare alternativ? Och hur mycket jobb vill du  lägga ner på hantering? Kan du tänka dig att själv ta hand  om och kompostera din latrin och sprida urin från en torr toalett- lösning eller tömma asklådan  från en förbränningstoalett?
Sist, men inte minst: Hur mycket får toalettlösningen kosta? Investerings- och driftskostnader varierar stort mellan de olika alternativen. Ju högre krav du ställer på komfort och liten insats i skötsel, desto mer kostar det, både i investerings- och drifts- kostnad.

(produkterna: Förbränningstoalett CINDI family, Villa 9000-serien, Förbränningstoalett CINDI Basic)

Produkterna