Hantering av personuppgifter

Köhlberg SV, Org.nr 559215-8835 Företaget riktar sig mot försäljning & service av vattenfria toalettlösningar. Företagets riktar sig mot privatpersoner som företag.

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör kunden och som företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet.

Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, adress, telefon nr, e-post.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att kunna fakturera med eller utan Rut, Rot bidrag, kundregister utan person nr.

Företaget sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Företaget radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos Företaget varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag: Wisma. Personuppgifterna överförs för att fakturera. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt, så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande: Köhlbergs SV, Flatön-bua 244b, 47491 Ellös, info@kohlbergs.se

​​​​​​​Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.